Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Szwecji
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu morad.pl. Określa prawa i obowiązki użytkowników oraz administratorów serwisu.

1) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania i świadczenia usług przez serwis morad.pl.

2) Morad.pl - serwis internetowy działający w domenie morad.pl, działający po adresem internetowym http://www.morad.pl, którego właścicielem jest Morad Sp. z o. o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, adres e-mail: morad@morad.pl.

3) Użytkownik - osoba, która przy pomocy sieci Internet korzysta z możliwości oferowanych przez serwis morad.pl.

4) Serwis - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie jest to jednoznaczne z serwisem morad.pl.

5) Konto użytkownika - indywidualne, zarejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie morad.pl identyfikowane przez unikalny, wybrany przez użytkownika login i hasło, będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu morad.pl.

6) Obsługa serwisu - osoby działające z upoważnienia właściciela Serwisu.

7) Partner serwisu - podmiot współpracujący z Serwisem.

1) Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę użytkownika na Regulamin.

2) Serwis umożliwia użytkownikom na przegląd, pobieranie materiałów i tworzenie wiadomości poprzez użycie formularza kontaktowego.

3) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za dostarczane usługi.

4) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Serwisie jest Morad Sp. z o. o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, adres e-mail: morad@morad.pl.

5) Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.

6) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności Serwisu oraz do zmiany zasad działania, w szczególności zaprzestania działalności. W wyniku takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem właściciela Serwisu.

7) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez Obsługę serwisu oraz wyraża zgodę na przesyłanie treści o charakterze handlowym przesyłanych przez Obsługę serwisu lub Partnerów serwisu.

8) Dane osobowe przechowywane w Serwisie mogą być profilowane i przetwarzane w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez Obsługę serwisu oraz Partnerów serwisu.

9) Dane wprowadzone do Serwisu są zbierane, przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

10) Wszelkie błędy i problemy z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać na adres e-mail: webmaster@morad.pl.

1) Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie treści wprowadzanych przez użytkownika poprzez formularze zamieszczone w Serwisie. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń względem właściciela Serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania i prezentacji treści wprowadzonych przez Użytkownika.

2) Zabronione są jakiekolwiek próby wpływu na stabilność działania Serwisu, działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim.

3) Zabronione są jakiekolwiek działania łamiące prawa autorskie i prawa pokrewne.

4) Zabronione jest publikowanie informacji dotyczących osób trzecich bez posiadania stosownego upoważnienia na ich publikacje.

5) Zabronione są wszelkie działania mogące zdestabilizować działanie Serwisu.

6) Zabronione jest publikowanie treści niezgodnych z polskim prawem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiące powszechnie przyjęte obyczaje.

1) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia zewnętrzne w odbiorze treści prezentowanej.

2) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w formularzach. Podmiotem odpowiedzialną za te treści jest Użytkownik korzystający z formularzy zawartych w serwisie.

3) Użytkownik korzystający z Serwisu działa na własne ryzyko. W szczególności właściciel Serwisu nie odpowiada za ujawnienie informacji niejawnych w ramach formularzy.

4) Użytkownik zobowiązuje się nie wiązać właściciela Serwisu w żadne spory o charakterze sądowym i finansowym, w których właściciel Serwisu nie jest stroną.

5) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania Serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu.

6) Nie udziela się żadnych gwarancji co do poprawności funkcjonowania Serwisu.

7) Serwis zobowiązuje się do współpracy z uprawionymi organami władzy państwowej w wyniku działań prowadzonych przeciwko Użytkownikowi w wyniku popełnionego przez niego przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest MORAD Sp. z o.o.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Każda osoba ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: it@morad.pl.

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych są minimalizowane dzięki zastosowanym w Serwisie rozwiązaniom technicznym.


Powrót Do Góry