Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Szwecji
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

Ogólne Warunki Sprzedaży I Gwarancji

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży I Gwarancji (dalej "sales-and-warranty-terms") obowiązują w zakresie umów dostawy i sprzedaży produktów oferowanych przez Morad Sp. z o. o. z siedzibą w Kartuzach wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000161342 zwanej dalej Dostawcą zawieranych pomiędzy Dostawcą a przedsiębiorcami jako nabywcami tych produktów, zwanymi dalej Nabywcami.

2. Szczegółowe warunki umów dostawy i sprzedaży pomiędzy Dostawcą a Nabywcą mogą być regulowane przez jednorazową lub ramową umowę dostawy (lub sprzedaży), określającą warunki umowy odmiennie niż regulowano w sales-and-warranty-terms. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej, a sales-and-warranty-terms, wiążące są zapisy umowy szczegółowej.

3. Ogólne Warunki Gwarancji są częścią sales-and-warranty-terms i mają zastosowanie od chwili sprzedaży produktów.

4. Zamówienie złożone przez Nabywcę nie stanowi podstawy do zawarcia umowy w przypadku, gdy jest sprzeczne z sales-and-warranty-terms.

1. Cena określona w umowie lub ofercie Dostawcy jest ceną netto (bez podatku od towarów i usług) loco siedziba Dostawcy.

2. W przypadku podania w ofercie lub w umowie ceny dostawy krajowej w USD lub EUR to cena będzie przeliczana na PLN wg kursu sprzedaży danej waluty w NBP w dniu wystawienia faktury

3. Dostawca musi niezwłocznie poinformować Nabywcę o wystąpieniu lub prognozowaniu opóźnienia dostawy oraz powiadomić o jego przyczynach i możliwym terminie dostawy. Wspólnie Dostawca i Nabywca ustalą dalsze kroki postępowania. Opóźnienie dostawy nie może być przyczyną roszczeń w stosunku do Dostawcy.

4. Dostawca za zrealizowane dostawy wystawia fakturę VAT. Dostawca dolicza podatek od towarów i usług do cen netto znajdujących się w ofercie lub w umowie w obowiązującej wysokości.

5. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, cena za zamówione produkty płatna jest w całości przed ich wydaniem Nabywcy. W przypadku faktury z odroczonym terminem płatności, data zapłaty jest liczona w dniu wpływu środków na konto Dostawcy.

6. W przypadku dostarczenia produktów przed zapłatą całości ceny, wykrycie ewentualnych wad w odroczonych produktach nie stanowi podstawy do Nabywcy do wstrzymania płatności jakiejkolwiek części ceny.

7. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Nabywca jest zobowiązany do odebrania produktów w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Dostawcy informacji o gotowości produktów do odbioru. Nabywca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 20% ceny nieodebranych produktów, gdy Nabywca opóźni się z odbiorem powyżej 10 dni liczonych od bezskutecznego upływu ww. dwutygodniowego terminu. Jeżeli Nabywca nie odbierze w wyznaczonym terminie zamówionych produktów, Dostawca może również od umowy odstąpić. Dostawca jest uprawniony złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Nabywcy do odbioru produktów. Odstąpienie przez Dostawcę od umowy nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej. Dostawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

1. Dostawca ma prawo wstrzymać realizację przyjętego zamówienia jeżeli Nabywca pozostaje w opóźnieniu w płatności należności za dostawę objętą tym zamówieniem, lub dostawę zrealizowaną wcześniej.

2. Zastrzega się prawo własności produktów na rzecz Dostawcy do czasu zapłaty całości ceny za nie.

Zakres obowiązywania Ogólnych Zasad Gwarancji

1. Dostawca udziela gwarancji na sprzedawane produkty na zasadach określonych w sales-and-warranty-terms na okres 1 roku od dnia wydania produkty Nabywcy.

2. Odmienne warunki gwarancji mogą być regulowane przez jednorazową lub ramową umowę dostaw pomiędzy Dostawcą a Nabywcą. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej, a sales-and-warranty-terms wiążące są zapisy umowy szczegółowej.

3. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność Dostawcy

4. Dostawca zobowiązuje się sprzedawać produkty fabrycznie nowe i sprawne.

5. W przypadku stwierdzenia wady produktu Dostawca według swojego uznania usunie wadę lub wymieni produkt na nowy.

6. Reklamowane produkty z miejsca do którego nastąpiła ich dostawa będzie odbierał Dostawca.

7. W okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym Dostawca zapewnia doradztwo w zakresie konserwacji oraz użytkowania produktów.

Wyłączenia odpowiedzialności

8. Dostawca udziela gwarancji jedynie pierwszemu Nabywcy. Wyłącza się prawo Nabywcy do przenoszenia praw z tytułu gwarancji na osobę trzecią.

9. Wymagane jest przechowywanie paczek w przewiewnych pomieszczeniach, z dala od kwasów, ługów i innych substancji korozyjnych. W przypadku składowania na otwartej przestrzeni , paczki muszą być rozszczelnione w celu uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką, a folią opakowaniową, oraz zabezpieczone przed deszczem ,śniegiem, nadmiernym nasłonecznieniem, plandekami przepuszczającymi powietrze i zapewniającymi obieg powietrza.

10. Gwarancja nie obejmuje:

a) Produktów, które zostały uszkodzone podczas transportu innego niż transport Dostawcy,

b) Produktów, które zostały uszkodzone w wyniku składowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy, chyba że czynności zostały wykonane przez Dostawcę lub na ryzyko Dostawcy,

c) Korzystania niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy,

d) Uszkodzeń mechanicznych,

e) Uszkodzeń, które powstały w wyniku przeróbki produktów bez wiedzy Dostawcy,

f) Wtórnych uszkodzeń, które powstały w wyniku użytkowania produktu mimo dostrzeżonej pierwotnej wady, chyba że Dostawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie. Osobą odpowiedzialną za ocenę przyczyn rzeczonych uszkodzeń jest Dostawca. Może on naprawiać lub wymieniać uszkodzone produkty odpłatnie.

g) utrzymania adhezji folii do szkła laminowanego, wielowarstwowego (poza pasem brzegowym o szerokości 50mm od krawędzi szyby oraz krawędzi ew. otworu) po okresie 12 miesięcy od dostawy szkła.
Uwaga, w przypadku montażu w środowisku bardzo wilgotnym, o średniej wilgotności powietrza pow. 70% szerokość pasa nie podlegającego gwarancji na zjawisko delaminacji wynosi 100mm.

h) pozostałe zgłoszenia dotyczące wad szkła będą rozpatrywane zgodnie z normami zakładowymi producenta szkła.

11. Dostawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe wskutek wady produktów, w tym wynikające z przerw w prowadzeniu działalności, utraty przychodów, przerw w funkcjonowaniu systemów, w które produkty zostały wbudowane ani za wszystkie inne szkody (bezpośrednie i pośrednie) oraz koszty z nimi związane wynikające z wadliwości produktów.

12. Dostawca nie ponosi kosztów związanych z demontażem i powtórnym montażem produktów, jak i żadnych innych kosztów z tym związanych (bezpośrednio i pośrednio).

Przebieg realizacji gwarancji

1. Dostawca przyjmować będzie zgłoszenia gwarancyjne Nabywcy na piśmie lub przesyłane pocztą elektroniczną reklamacje@morad.pl. Dostawca jest zobowiązany do wymiany lub naprawy wadliwego produktu w ciągu 21 dni roboczych od doręczenia reklamacji.

2. Koszt transportu wadliwych produktów ponosi Dostawca z tym ustaleniem, że w przypadku stwierdzenia bezzasadnej reklamacji koszt transportu produktu do siedziby Dostawcy i powrotnie do Nabywcy pokrywa Nabywca w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty tych kosztów.

3. Dostawca powiadomi Nabywcę i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną wymianę produktu, jeżeli stwierdzi, że nie odpowiada z tytułu gwarancji za zgłoszoną niesprawność lub uszkodzenie produktu.

1. Dostawa towaru do Kupującego następuje na podlegających zwrotowi Sprzedawcy stojakach typu L,C i A oraz koszach na profile, zwanych w dalszej części dokumentu dla uproszczenia stojakami.

2. Do każdej dostawy dołączany jest wykaz stojaków, których przyjęcie potwierdzone jest przez przedstawiciela Kupującego, stanowiący potwierdzenie odbioru stojaków przez Kupującego. Kupujący przyjmując stojaki zobowiązuje się do dbania o ich stan techniczny.

3. Kupujący zobowiązuje się przygotować stojaki do odbioru w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę lecz nie dłuższym niż 30 dni od daty dostawy, w siedzibie Kupującego lub w miejscu dostarczenia towaru.

4. W przypadku transportu organizowanego przez Kupującego jest on zobowiązany własnym staraniem i kosztem do zwrotu stojaków do zakładu Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty odbioru wyrobów bez odrębnych wezwań.

5. Zwrot stojaka następuje wyłącznie na podstawie dokumentu przekazania stojaka podpisanego przez Sprzedawcę.

6. W razie obowiązku wydania Towarów Klientowi we wskazanym przez niego miejscu (np. plac budowy), niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia stojaków z Towarami przechodzi na Klienta z chwilą ich powierzenia przewoźnikowi, niezależnie od tego, czy przewoźnika wybrał Sprzedawca Klient czy osoba trzecia.

7. Na czas załadunku, transportu oraz rozładunku Klient ma prawo bezpłatnie używać stojaków zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem. Jeżeli stojaki zostały powierzone innej osobie, np. przewoźnikowi, spedytorowi, ochronie placu budowy, wówczas obowiązek zwrotu stojaków ciąży także na tych osobach. Roszczenia Sprzedawcy o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie stanu stojaków metalowych przysługują niezależnie od roszczeń z tytułu sprzedaży.

8. W przypadku przekroczenia 30 dniowego terminu zwrotu firma Morad Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia kupującego notą z karą umowną w wysokości 15% wartości stojaków netto za każdy kolejny miesiąc zwłoki, bądź wystawienia na rzecz Kupującego faktury VAT obejmującą sprzedaż stojaków w n/w cenach, na co Kupujący wyraża zgodę.

  • stojak typu L,C – 900 pln netto,
  • stojak typu A – 2400 pln netto,
  • kosz na profile – 3000 pln netto.

Firma Morad Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ceny stojaków do aktualnych cen rynkowych.

9. W razie dokonania przez Kupującego zwrotu kompletnego, nieuszkodzonego stojaka w terminie do końca następnego miesiąca, licząc od daty wystawienia przez Sprzedawcę noty obciążeniowej Sprzedawca skoryguje wartość naliczonej noty do 0 PLN. Za każdy następny miesiąc opóźnienia Sprzedawca zatrzyma 15% naliczonej kary umownej. W przypadku zwrotu stojaków ujętych na fakturze sprzedaży Sprzedający wystawi fakturę korygującą odpowiadająca pełnej wartości stojaka tylko i wyłącznie w przypadku zwrotu stojaków w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. Jeżeli zwrot stojaka nastąpi po upływie 30 dni od wystawienia faktury Kupujący wystawi Sprzedającemu fakturę odsprzedaży pomniejszając wartość stojaka o 15% za każdy miesiąc opóźnienia.

10. Niedopuszczalne jest wywożenie stojaków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykorzystywanie ich w celach innych niż przechowywanie dostarczonego przez Sprzedawcę towaru bez zgody Sprzedającego.

11. Sprzedawca nie wyraża zgody na udostępnianie stojaków podmiotom trzecim, z wykluczeniem przewoźników, spedytorów, ochronie placu budowy.

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej, podobnie jak te wykonane z innych materiałów, dla zachowania dobrego wyglądu oraz odporności na korozję muszą być czyszczone i konserwowane.

Zalecane narzędzia do czyszczenia stali nierdzewnej:

Tkanina, skóra zamszowa, gąbka nylonowa, szczotki ze stali nierdzewnej. Nie wolno stosować szczotek drucianych ze stali węglowej, wełny czyszczącej, ani stalowych poduszek do szorowania.

Pierwsze czyszczenie najlepiej wykonać przed przekazaniem obiektu. Czyszczenie na tym etapie ma na celu usunięcie wszelkich zabrudzeń powstałych podczas transportu oraz montażu. Do czyszczenia najlepiej użyć ciepłej wody z mydłem lub łagodnym detergentem. Następnie spłukać zimną wodą i wytrzeć do sucha. Ewentualne pozostałości cementu i zaprawy należy usuwać roztworem zawierającym niewielką ilość kwasu fosforowego, a następnie spłukać zimną wodą, najlepiej zdemineralizowaną. W żadnym wypadku stali nierdzewnej nie wolno czyścić silnymi detergentami, ani produktami zawierającymi chlorki.

Ponieważ brud i osad pozostający zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej może zainicjować korozję i zmatowienie powierzchni, konieczne jest cykliczne mycie i czyszczenie tych elementów także w czasie użytkowania. W środowisku o niewielkim zanieczyszczeniu, zabieg ten należy powtarzać co 6-12 miesięcy, natomiast w środowisku nadmorskim, przemysłowym i wielkomiejskim co 3-6 miesięcy.

Brak okresowego mycia i czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej jak również wykonanie tych zabiegów przy użyciu niewłaściwych narzędzi i środków czyszczących, może prowadzić do powstania korozji.

W określonych warunkach użytkowania wyrobów z izolacją termiczną może sporadycznie wystąpić niekorzystne zjawisko fizyczne w postaci dylatacji profili które polega na wyginaniu się profili skrzydeł.

Wyginanie się profili wynika z nierównomiernego wydłużania się kształtowników zewnętrznych i wewnętrznych ze względu na ich różną temperaturę. Największe ugięcie występuje oczywiście w godzinach, w których profile skrzydeł są narażone na maksymalne nasłonecznienie. Powrót do kształtu pierwotnego następuje w kolejnych godzinach, kiedy nasłonecznienie jest mniejsze. Wystąpienie tego zjawiska rośnie wraz z poprawą izolacyjności termicznej profili. W celu redukcji tego zjawiska należy wyeliminować co najmniej jeden z niżej wymienionych czynników.

Niepożądane zjawisko ugięcia profili może wystąpić z powodu następujących czynników:

  • zamontowanie drzwi na stronie południowej lub południowo-zachodniej budynku,
  • narażenie wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
  • wypełnienie drzwiowe w ciemnym kolorze,
  • zastosowanie ciemnego koloru profili,
  • występowanie długich pionowych lub skośnych przewiązek w skrzydle drzwi.

1. Prawo polskie będzie właściwe dla rozwiązywania sporów wynikających z podpisanych umów. W przypadku konieczności sądowego rozstrzygnięcia sądem właściwym będzie sąd siedziby Dostawcy.

2. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Powrót Do Góry